Gyöngyösi Levente: Missa Vanitas vanitatum

Cikkszám: K-0054 Kategóriák: , ,

A hagyományos mise szövegét a Prédikátorok könyvének egyes részleteivel kiegészítő nagyszabású és különleges alkotás.

„Gyön­gyö­si mi­sé­je rend­kí­vül iz­gal­mas, ha tet­szik, ki­hí­vó, pro­vo­ka­tív öt­let­re épül: a li­tur­gi­kus szö­ve­get ugyan­is mind­un­ta­lan meg­sza­kít­ják egy „nar­rá­tor”, a Pré­di­ká­tor köny­vé­nek sza­va­i­val meg­szó­la­ló, bölcs és ki­áb­rán­dult pró­fé­ta köz­be­ve­té­sei. Bot­rány, blasz­fé­mia? Ta­lán nem, hi­szen (túl azon, hogy ka­no­ni­zált ószö­vet­sé­gi szövegről van szó) a két­sé­gek, a re­mény­vesz­tett­ség, a ke­re­sés hang­ja – mint­egy el­len­pont­ként – Jóbtól és Jó­nás­tól Szent Ágos­to­nig je­len van a ke­resz­tény­ség narra­tí­vájában; Gyön­gyö­si­nél in­kább csak a meg­je­le­né­si he­lye szo­kat­lan. Dra­ma­tur­gi­a­i­lag azon­ban igen ter­mé­keny, egye­ne­sen az ope­ra mű­fa­já­val ka­cér­ko­dó szi­tu­á­ci­ót te­rem­tett a szerző.” Malina János Muzsika 2011. december.

Leírás

S. solo, B. solo, Coro, 2 Fl (Fl. alto), 2 Ob, 2 Cl (Cl. b.)

2 Fag (Cfag), 4 Cor, 2 Tr, 3 Trb, Timp, Archi

További információk

Kiadó

Kontrapunkt Zeneműkiadó

Nyelv

Latin

ISMN

csak kölcsönözhető

Oldalak száma

164

Szólamok

2222 423- timp. soprano solo, basso solo, archi

durata

38'

keletkezés éve

2010

Betekintő

Letöltés

Érdekelhetnek még…